บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลบุคคลากร

นายอดลย์ ดอมะครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภัตรา เสล่ราษฎร์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวจุรีรัตน์ นลบุตรครู
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวสุเพ็ญ ชลธีครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุสมีนา ตาเละครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

บทความล่าสุด