บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

305763652_575956960987244_3060024819394950926_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330090-20151106-133221

นายอดลย์ ดอมะ
ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านย่านสะบ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banyansaba School
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คลองเคียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“  โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน  เพิ่มพูนเทคโนโลยี  มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมความเป็นไทย  ใช้ชีวิตพอเพียง  เคียงคู่วัฒนธรรม  น้อมนำชุมชน  บริหารร่วมอย่างสร้าสรรค์ ”

พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
5.  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
6.  จัดกิจกรรมที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม
7.  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น